Outsourcingo paslaugos.

Darbo j?gos outsourcingo paslaugos ?vairioms pramon?s šakoms

Specialist? atranka:

• Surandame, patikriname kvalifikacijas ir atrenkam suvirintojus, montuotojus. Priži?r?tojus, suvirinimo inžinierius;

• Koordinuojame darbuotoj? darb? užsakovo numatytoje vietoje;

• Pareikalavus, pakei?iame darbuotojus kitais;

• Sprendžiame problemas, kylan?ias darbo vietoje;

• Mokame visus su ?darbinimu susijusius mokes?ius.