.

Platus darb? koordinavimo, prieži?ros ir kontrol?s paslaug? asotimentas. Suvirinimo proced?r? ir suvirintoj? kvalifikacijos patikros paslaugos.

Suvirinimo darb? koordinavimas ir prieži?ra

Neardoma kontrol? NDT

Suvirinimo proced?r? patvirtinimas (SPPP).

Suvirinimo proced?r? apraš? (SPA) sudarymas

Suvirintoj? kvalifikacijos patikra ir patvirtinimas

 

Suvirinimo darb? koordinavimas

 • Užsakymo reikalavim? perži?ra ir analiz? (taikomas gaminio standartas, ?statymais reguliuojami reikalavimai, papildomi užsakovo reikalavimai, gamintojo galimyb?s ?vykdyti reikalavimus);
 • Projekto reikalavim? techninis patikrinimas. Nagrin?jami techniniai reikalavimai apima: pagrindinio metalo apraš? ir suvirintosios jungties savybes; si?li? kokyb?s ir pri?mimo reikalavimus; naudotinas suvirinimo proced?r? patvirtinimo nuostatas; medžiag?, si?li? ir t.t. parinkim?, identifikavim? ir atsekamum?; kokyb?s kontrol?s planavim?, kontrol? ir bandymus; neatitik?i? taisym? ir t.t.;
 • Subrangovo tinkamumo ?vertinimas;
 • Gamybos planavimas, kokyb?s kontrol?s apim?i? nustatymas ir kokyb?s kontrol?s plano sudarymas, darbo instrukcij? parengimas, suvirinimo proced?r? patvirtinimas ir apraš? (SPA) sudarymas ir kit? gamybos dokument?  parengimas. Suvirintoj? ir suvirinimo operatori? kvalifikacija (?vadin? suvirintoj? kontrol? prieš darb? pradži?, kvalifikacijos patvirtinimas);
 • Kokyb?s kontrol? (apži?rimoji si?li? kontrol?, kontrol? prieš virinim?, suvirinimo metu ir po suvirinimo, nepriklausomos neardomosios kontrol?s organizavimas, pritraukiant neardom?j? bandym? laboratorij?);
 • Išpildomosios dokumentacijos ruošimas;
 • Gamybos kokyb?s sistem?  prieži?ra ir tobulinimas.

Suvirinimo ir montavimo darb? prieži?ra

 • subrangovo kvalifikacijos tinkamumas,
 • subrangovo kokyb?s sistemos veiksmingumas,
 • normini? dokument? taikymas,  
 • pagrindini? ir pagalbini? medžiag? tinkamumas,
 • pagrindini? ir pagalbini? medžiag? sand?liavimas,
 • suvirinimo medžiag? paruošimas ir saugojimas darbo vietoje,
 • suvirintoj? kvalifikacijos tinkamumas,
 • suvirintoj? ?vadin? kontrol?,
 • SPA tinkamumas,
 • suvirinimo vietos apsauga nuo oro s?lyg? poveikio,
 • ?rangos tinkamumas,
 • element? paruošimas suvirinimui,
 • kontrol? suvirinimo metu,
 • šilumos ?vedimo kontrol?,
 • apži?rimoji kontrol? (VT),
 • tinkamas terminis apdirbimas
   

Neardoma kontrol? NDT

 • suvirinimo si?li? apži?rimoji kontrol? (VT)
 • suvirinimo si?li? kontrol? magnetini? daleli? metodu (MT)
 • suvirinimo si?li? kontrol? skvarbiaisiais dažalais (PT)
 • suvirinimo si?li? kontrol? ultragarsiniu metodu (UT)
 • suvirinimo si?li? kontrol? radiografiniu metodu (RT)
 • Specialist? kvalifikacija atitinka EN ISO 9712 ir PED 97/23/EC.

 

Suvirinimo proced?r? patvirtinimas (SPP).

 • Suvirinimo proced?r? apraš? (SPA) patvirtinimas bandymais pagal EN ISO 15614-1.

Suvirinimo proced?r? apraš? (SPA) sudarymas

 • Suvirinimo proced?r? apraš? (SPA) rengimas pagal EN ISO 15609, ASME IX.

Suvirintoj? kvalifikacijos patikra ir patvirtinimas

 • Suvirintoj? kvalifikacijos tinkamumas numatomiems darbams
 • Suvirintoj? kvalifikacijos k?limas